Incinerator

İçerisinde bulunan tehlikeli maddelerden dolayı Tıbbi Atıklar çevre sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Tıbbi atıklar; hastaneler, klinikler, fizik tedavi merkezleri, dişçiler, veterinerler ve diğer tıbbi laboratuar ve araştırma merkezleri gibi sağlık kuruluşlarından çıkan tüm atıkları içermektedir. Bu atıklar çok heterojen bir yapıya sahiptirler ve genellikle bulaşıcı maddeler içermektedirler, dolayısıyla bu atıklara güvenli bir şekilde müdahale edilmesi ve bertaraf edilmesi çok önemlidir. Incinerator ile imha edilebilecek Tıbbi Atıklardan bazıları şunlardır:

 • Hastanelerden kaynaklanan bulaşıcı atıklar,
 • Hastane, klinik ve polikliniklerden kaynaklanan tıbbi atıklar,
 • Doğumhane atıkları,
 • Tarihi geçmiş ilaçlar,
 • Ameliyathane atıkları,
 • Biyomedikal atıklar,
 • Patolojik atıklar,
 • Eczanelerden kaynaklanan atıklar.

Hastane atıklarının yaklaşık %85’i evsel atık niteliğindedir ve kalan %15’lik oran ise bulaşıcı maddelerle (mikrobiyolojik kültürler, kan ve kan ürünleri, sargı bezleri, patolojik atıklar ve kesici aletler gibi) kontamine olmaktadır.

Atıkların çöplüklerde depolanması tıbbi atıkların bertarafı için bir yöntem olarak büyük sorunlara yol açabilir. İlk olarak, atıkların depolanması için büyük alanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, insan sağlığına olası tehlikeler arz ettiği için çöplük alanı yakınlarında yerleşim alanı olmaması gerekmektedir. Örneğin, koku problemi yakın çevredeki insanların karşılaşabileceği ilk tehlike olarak söylenebilir. Buna ek olarak, çöplükten kaynaklanan sızıntı suları toprak ve yer altı suyu kirliliğinin yanı sıra yüzey suyu kontaminasyonuna da yol açmaktadır.

Sterilizasyon ve otoklav gibi tekniklerin aksine, atıkların yakılarak bertaraf edilmesi (incineration) sonucunda çıkan ürünler çok daha azdır. Tıbbi atıkların tamamıyla yakılmasından sonra, atıklar ağırlık ve hacmen yaklaşık %95 oranında küçülmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen metotlar patolojik atıkla, kemoterapi atıkları ve kesici delici atıklar için uygun bir çözüm değilken incinerator sağlık kuruluşlarından kaynaklanabilecek tüm atıklar için uygun bir bertaraf yöntemidir.

Otoklavın Dezavantajları:

 • Atık görünüşü ve miktarı değiştirilemez,
 • Atığın hacmi değiştirilemez,
 • İçeriği tahmin edilemeyen emisyonlar üretilir,
 • Ergonomik değildir,
 • Her çeşit atık için uygun değildir,

Tıbbi Atık Incineratorleri iki yanma hücresinden oluşmaktadır. Ön yanma hücresinde, atıklar 900 °C’de eksik hava prensibi ile yakılır ve yanma sonucunda açığa çıkan gaz ikinci yanma hücresine yönlendirilir. İkinci yanma hücresinde, atıkların ön yanma hücresinde yanması sonucu oluşan yanma gazları 1200 °C’de 2 saniye süre il tekrar yanma işlemine tabi tutulurlar. İkinci yanma hücresinde tam yanma gerçekleştirebilmek için fazla hava verilir.

Tıbbi Atık İmha Sistemleri (Incinerator) için genel olarak iki yönetmelik bulunmaktadır. Bunlar EPA ve AB (2000/76/EC) standartlarıdır. TC. Çevre Bakanlığının yürürlükte olan yönetmeliği ise AB standartları ile aynıdır. Incineratorleri belirtilen standartların yanı sıra ülkelerin kendi belirlemiş olduğu yerel standartlara da uygun olarak tasarlanabilmekte ve üretilebilmektedir.

İstenilen Emisyon Standartlarının karşılanabilmesi için, Incinerator Sistemleri aynı zamanda Baca Gazı Arıtma Üniteleri de içermektedir. Bu sistemlerde Baca Gazı Arıtma Üniteleri, atıkların yakılarak imha edilmesi sonucu oluşan baca gazı içerisinde tehlikeli içeriğin gideriminin etkili bir şekilde yapılması için tasarlanmaktadır.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle 10 ton/gün atık üreten bölgelerde tıbbi atıkların incineratorlarda imha edilmesini zorunlu kılmıştır.

Posted in: Incinerator.
Last Modified: Haziran 9, 2016